>Dodatkowy rabat 20%
kod Kuponu: DISCOUNT20✔️Dodatkowy rabat 20% z kodem: DISCOUNT20

Regulamin

§ 1 Definicje

Adres pocztowy – ul. Homera 33a, 04-624 Warszawa

Adres reklamacji  ul. Homera 33a, 04-624 Warszawa lub drogą e-mail: customerservice@italian-collection.com

Cennik – prezentacja cen towarów znajdująca się przy ich opisach na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.italian-collection.com

Dane kontaktowe: info@italian-collection.com

Dostawa - rodzaj usługi przewozowej polegającej na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem  Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu wraz z określeniem Dostawcy i kosztu wymienionego  w Cenniku dostaw.

Dostawca - oznacza  firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania   Dostawy Towarów.

Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta produktu - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonujący u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący - zarówno Konsument jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy  - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i dostawę.

Prawo konsumenckie (lub Ustawa konsumencka) - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot Umowy  - Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy.

Punkt odbioru - miejsce wydania Produktu Kupującemu przez Sprzedającego.

Regulamin -  oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.italian-collection.com za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedający  G&G.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Homera 33a, chyba, że w opisie produktu jako Sprzedający wskazany został inny podmiot.

Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Towar - oznacza Produkty sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

Umowa - Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i Umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny w przypadku Kupujących.

Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2 Warunki ogólne

1.      Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. W przypadku składania Zamówienia na obcojęzycznych wersjach językowych Sklepu, umowa zawierana jest w języku odpowiadającym wybranej przez Klienta wersji językowej, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

2.      Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3.      Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie lub w Euro i są cenami brutto (zawierają w sobie wartość podatku VAT a także innych podatków i cła – o ile są one należne). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który obliczany zostaje przy podsumowaniu Koszyka przed złożeniem Zamówienia. Koszty dostawy mogą być zależne od wybranej przez Klienta opcji dostawy, lokalizacji i formy płatności.

4.      Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie – o ile ma to zastosowanie.

5.      Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w formie dokumentowej poprzez przesłanie e-maila wraz z załącznikami pod adres podany przez Kupującego a także w formie papierowej, poprzez załączenie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów w formie papierowej wraz z przesyłką do zrealizowanego Zamówienia .

6.      Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek. Korzystanie z innych przeglądarek lub ich starszych wersji nie gwarantuje poprawności działania Sklepu.

7.      Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który wysyłany jest do Konsumenta wraz z zamówionym Towarem. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. W tym celu  Klient zaznacza odpowiednią opcję w zamówieniu.

8.      W Sklepie mogą być oferowane Produkty, sprzedawane przez inne podmioty niż Sprzedający. W takiej sytuacji przy opisie produktu znajduje się informacja o właściwym sprzedawcy a dokumenty sprzedażowe (paragon, faktura) będą wystawiane przez tego sprzedawcę. Niezależnie od faktycznego sprzedawcy, wszystkie uprawnienia Kupującego w tym reklamacje, rozliczenia, zwroty realizowane będą za pośrednictwem Sprzedającego i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Zawarcie Umowy i realizacja

1.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.      W celu złożenia Zamówienia, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

·        dodanie do Koszyka produktu;

·        wybór rodzaju Dostawy;

·        wybór rodzaju Płatności;

·        wybór miejsca wydania rzeczy;

·        złożenie w Sklepie Zamówienia.

3.       Dostępne formy płatności widoczne będą w trakcie składania zamówienia. Klient samodzielnie dokonuje wyboru formy płatności. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

4.      Sprzedający może umożliwić Klientowi  korzystanie ze specjalnych rabatów w postaci kodów, kuponów promocyjnych lub kart podarunkowych. Warunkiem skorzystania z rabatu jest:

a.       rejestracja kuponu lub wpisanie kodu przed skompletowaniem Zamówienia – rozumianym jako kliknięcie przycisku ”KUPUJĘ” (lub równoznacznego);

b.      Zarejestrowania kuponu lub kodu o wartości niższej niż wartość zakupu. Nie ma możliwości sprzedaży z użyciem kuponu w przypadku, gdyby po jego użyciu wartość zakupu była równa lub niższa kwocie 0 zł.

5.      Zawarcie Umowy z Kupującym następuje:

a.      z chwilą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego wysłanego na podany przez Kupującego adres e-mail  -  w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności  „za pobraniem”;

b.      w momencie otrzymania przez Sprzedającego zapłaty za Zamówienie, o czym Sprzedający informuje Kupującego poprzez wysłanie wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia na wskazany przez Kupującego  adres e-mail – w przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

6.      Nieodebranie przez Kupującego dostarczonego przez Sprzedającego Zamówienia równoznaczne jest z odstąpieniem przez Kupującego od Umowy.
Postanowienia § 4 mają w takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie.

7.      W przypadku braku dostępności wszystkich lub niektórych zamówionych rzeczy, Sprzedający informuje o tym Klienta telefonicznie lub mailowo, informując również o ewentualnym terminie dostępności całego Zamówienia. W takiej sytuacji Kupujący może wedle własnego wyboru:

a.      Anulować Zamówienie w całości;

b.      Anulować część Zamówienia;

c.      Zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy dla całości lub części Zamówienia,

o czym Kupujący informuje Sprzedającego w  formie mailowej. Brak informacji od Kupującego w terminie 3 dni roboczych od momentu poinformowania przez Sprzedającego o niedostępności towaru traktowany jest jako anulowanie zamówienia, o czym Sprzedający informuje Klienta w drodze mailowej. Zwrot ceny sprzedaży następuje  w sposób tożsamy ze sposobem płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.

8.      Realizacja Zamówienia Klienta płatnego „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy zgodnie z pkt 5 lit a, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy  zgodnie z pkt. 5 lit. b.

9.      Termin Dostawy towaru uzależniony jest od dostępności Towaru u jego producenta lub dystrybutora. O przybliżonym terminie dostawy Klient zostanie powiadomiony w formie e-mailowej.

10.   Przy odbiorze Zamówienia Klient jest zobowiązany dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń  lub oznak naruszenia przesyłki Klient i Kurier sporządzają  odpowiedni protokół, którego kopie Klient niezwłocznie prześle e-mailem Sprzedającemu.

§ 4 Prawo do odstąpienia od Umowy

1.      Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.      Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego w formie mailowej, tradycyjnej lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim jak również poprzez formularz odstąpienia dostępny na stronach internetowych Sklepu. Wzór formularza zgodny z w/w załącznikiem udostępniony jest na stronach https://www.italian-collection.com/index.php?route=account/return/add

4.      Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy w innej niż pisemna formie.

5.      Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.      W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

7.      Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie , jednak nie później niż 14-ego dnia od wydania Towaru.

8.      Konsument odsyła Towar , o którym mowa w pkt. 7, na własny koszt i ryzyko. 

9.    Zwrócone Towary powinny być nowe, nieużywane, ze wszystkimi dołączonymi oryginalnymi metkami i etykietami w tym samym stanie i opakowaniu w jakim zostały dostarczone . Dopuszczalne jest naruszenie opakowania  niezbędne do sprawdzenia zgodności towaru z zawartą umową. W przypadku zwrotu Towarów niespełniających w/w kryteriów, zgodnie z treścią art. 34 ust. 4 Ustawy Konsumenckiej, Sprzedawca sporządzi protokół szkody, określając rodzaj szkody i określając jej wysokość oraz prześle protokół szkody do Kupującego w terminie 7 dni od dnia odbioru zwróconych Towarów, dokonując jednocześnie potrącenia kwoty odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości Towaru z kwotą zwrotu ceny sprzedaży, zwracając cenę sprzedaży pomniejszoną o odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości Towarów.

10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia do  Konsumenta zakupionego Towaru, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, a w przypadku płatności za pobraniem należność zostanie zwrócona na konto bankowe podane przed Klienta.

12.   W przypadku użycia kuponu rabatowego podstawą roszczeń o zwrot ceny zakupu Konsumentowi jest faktyczna cena zakupu jaką poniósł on po uwzględnieniu naliczonego rabatu, nie zaś cena wskazana w cenniku. W przypadku gdy kuponu użyto do zakupu więcej niż jednego Produktu, jego wartość dla potrzeb realizacji uprawnień Konsumenta ustala się proporcjonalnie do obniżonej ceny względem całego Koszyka, w stosunku do którego Konsument wykorzystał przysługujący mu rabat. Jako podstawę obliczania ceny poszczególnych Produktów po rabacie przyjmuje się stosunek cen tych Produktów przed rabatem. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy kart podarunkowych, które w odniesieniu do uprawnień Konsumenta traktowane są jako substytut pieniądza.

13.   Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulki z indywidualnie zamówionym nadrukiem);

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. bielizna osobista);

·        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·        której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. komplety bielizny);

§ 5 Rękojmia

1.      Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.      W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.      Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

·        złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

·        złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.      Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.      Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.      Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.      Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9.      Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10.   Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający (z zastrzeżeniem postanowień art. 5611 Kodeksu cywilnego).

11.   Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.

12.   Sprzedający w terminie 14-u dni ustosunkuje się do:

·        oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

·        oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

·        żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

·        żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

13.   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

14.   Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15.   W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

16.   W terminach określonych w §5 pkt 13-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17.   W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

18.   Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 13-14, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

19.   Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

20.   Obowiązkiem Konsumenta jest sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie w momencie odbierania towaru od Dostawcy i w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń- wypełnienie odpowiedniego protokołu zgodnego ze standardami Dostawcy w tym zakresie. Rękojmia nie obejmuje widocznych, fizycznych uszkodzeń Towaru, o ile nie zostały one przez Konsumenta zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towaru.

21.   W przypadku uszkodzeń fizycznych niewidocznych w momencie odbioru (np. pęknięcia fiszbinów stanika, uszkodzeń w poszewce kieszeni, odbarwień), warunkiem prawa do skorzystania z rękojmi w tym zakresie jest zgłoszenie do Sprzedającego stwierdzonych uszkodzeń w terminie 7 dni od momentu odbioru Towaru.

22.   Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

§ 6 Polityka prywatności – dane osobowe

1.      Administratorem zbiorów danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedający - G&G.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

2.      Dane kontaktowe Administratora: 

a.      Adres: ul. Homera 33a, 04-624 Warszawa

b.      e-mail: info@italian-collection.com

c.      internet: www.italian-collection.com

3.      Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.      Dane osobowe Klienta, podane w trakcie rejestracji lub składania zamówienia będą przetwarzanie przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień oraz w celu marketingu usług własnych Sprzedającego (np. informacja o aktualnych promocjach, nowych funkcjonalnościach sklepu lub wysyłki newslettera).

5.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym lub wymiana korespondencji służąca zawarciu umowy (art. 6 ust. 1 lit a RODO) a także uzasadniony prawnie interes administratora w zakresie wysyłania informacji marketingowej i utrzymywania kontaktu z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.      Dane Klienta Sklepu mogą być powierzone firmie dostawczej, współpracującej ze Sklepem, firmie realizującej dla Sklepu usługi finansowo-księgowe, firmie obsługującej Sklep w zakresie informatycznym jak również producentom lub dystrybutorom Towaru, jeżeli będzie wymagała tego specyfika zamówienia lub będzie to niezbędne do jego realizacji. W przypadku, gdy Klient korzysta z formy płatności poprzez zewnętrzną firmę obsługującą tą płatność (np. PayPal), dane Klienta będą powierzone tej firmie wyłącznie w zakresie i w celu realizacji płatności – zgodnie z jej polityką prywatności.

7.      Dane Klienta będą przetwarzane począwszy od momentu złożenia zamówienia aż do upływu okresu przedawnienia właściwego zgodnie z przepisami prawa cywilnego dla danego rodzaju transakcji- wyłącznie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Klienta oraz w celu umożliwienia realizacji jego uprawnień – np. z tytułu rękojmi lub gwarancji.

8.      Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych oraz żądania przeniesienia danych osobowych na rzecz innego administratora a także sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu usług własnych Sprzedawcy.

9.      Administrator nie stosuje profilowania danych w celu oceny czynników osobowościowych Użytkowników ani nie stosuje w tym zakresie zautomatyzowanych algorytmów podejmowania decyzji.

10.    Każdy Klient, który uzna, że Sklep w związku z przetwarzaniem jego danych, naruszył jego prawa lub wolności, uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  Jeżeli strona www nie wymaga akceptacji przez klienta (zaznaczenia w formie checkboxa) klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w momencie np. zakładania konta albo składania zamówienia, to w polityce prywatności powinien znaleźć się zapis w rodzaju: "Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : .... (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez ... (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu".

§ 7  Polityka cookies

1.       Sprzedający może rejestrować na swoich stronach internetowych tzw. „ciasteczka” (cookies). Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze Klienta, w których zapisane są niektóre z aktywności Klienta na stronach internetowych Sprzedającego.

2.       Pliki cookies mogą zawierać informacje o otwieranych przez Klienta podstronach w ramach serwisu www.italian-collection.com, zapisanych hasłach (np. hasłach logowania), historii zamówień, numerze IP komputera Klienta, lokalizacji, z której klient logował się do serwisu www.italian-collection.com, rodzaju i specyfikacji sprzętu, którego używał Klient do logowania (np. czy był to smartfon, tablet, czy też komputer osobisty), rodzaju i wersji używanej przez Klienta przeglądarki internetowej, autouzupełniania pól tekstowych i pól wyboru w oparciu o wcześniej wpisane informacje.

3.       Pliki cookies są wykorzystywane przez Sprzedającego do celów statystycznych, do rozwoju i dostosowywania oferty do potrzeb Klientów, optymalizacji serwisu i sposobu jego prezentacji oraz poprawy szybkości i stabilności działania a także do celów marketingowych – poprzez umożliwienie wyświetlania spersonalizowanych komunikatów marketingowych i proponowanej w oparciu o aktywność w serwisie listy produktów jak również mogą być użyte do prezentacji na stronach internetowych Sprzedającego reklam partnerów Sprzedającego.

4.       Dane zawarte w plikach cookies w ograniczonym zakresie mogą być w sposób automatyczny udostępnione firmie Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w związku z korzystaniem przez Sprzedawcę z usług takich jak Google Pixel, Google Maps, Google Analytics. Jeżeli osoba odwiedzająca strony internetowe Sprzedającego nie wyraża zgody na to udostępnienie, może samodzielnie wyłączyć taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej – zgodnie z wytycznymi jej producenta.

5.       Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne i w całości kontrolowane przez Klienta. Pliki cookies można wyłączyć a już zarejestrowane – usunąć z pamięci  z poziomu ustawień przeglądarki internetowej, przy czym większość przeglądarek internetowych ma domyślnie aktywną zgodę na rejestracje plików cookies. Sposób dezaktywacji oraz usunięcia cookies określa dokumentacja konkretnej przeglądarki.

6.       Wyłączenie cookies może ograniczyć funkcjonalności serwisu udostępnianego przez Sprzedającego – np. uniemożliwić zapamiętywanie koszyka zakupów.

7.       Więcej informacji o plikach cookies, w tym o sposobie ich wyłączenia można znaleźć na stronach internetowych poświęconych cookies – np. https://support.google.com/adwords/answer/2407785

§ 8 Postanowienia końcowe

1.      Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do objęcia określonych Produktów odrębną promocją, której warunki mogą być opisane w Regulaminie Promocji. W razie niezgodności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Promocji, w pierwszej kolejności zastosowanie ma Regulamin Promocji.

3.      Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.


Najczęściej zadawane pytania

Dzięki założeniu konta w sklepie Italian Collection zyskujesz kilka korzyści. Możesz zapisać adresy dostawy i dane potrzebne do wystawienie faktury, śledzić swoje zamówienia, wypełniać formularze zwrotu i reklamacji. Ułatwiony jest również kontakt z Biurem Obsługi Klienta w sprawie zamówień.
Zapis do newslettera Italian Collection nie jest skomplikowany. Należy zjechać na dół strony do paska „ZOSTAŃ Z NAMI”, w polu po prawej stronie wpisać swój adres mailowy, zaznaczyć odpowiednią płeć oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na koniec należy kliknąć w przycisk „zapisz mnie”. Do newslettera możesz zapisać się także podczas składania zamówienia w naszym sklepie. Przy finalizowaniu zamówienia zaznacz opcję „zapisz mnie do newslettera”.
Produkty, które dodajesz do koszyka lub do listy nie są rezerwowane. Są one zarezerwowane dopiero w momencie opłacenia zamówienia w przypadku płatności online lub w momencie złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
Po zakończeniu zakupów, otrzymasz na swoją skrzynkę mailową potwierdzenie złożenia zamówienia.
Podstawową informacją o zamówieniu jest przypisany do niego status, który można zobaczyć po zalogowaniu się na swoje konto. Ponadto dla zarejestrowanych użytkowników udostępniamy w koncie Użytkownika opcję śledzenia przesyłki, która przekierowuje do serwisu firmy kurierskiej bezpośrednio do ekranu zawierającego informację o danej przesyłce.
Skontaktuj się z Obsługą Klienta. Możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego po kliknięciu na „Obsługa Klienta” w menu dolnym serwisu lub w Twoim panelu Klienta przy każdym zamówieniu.
Link do wypisania się z newslettera udostępniamy w stopce każdego newslettera.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość obsługi. Jeśli kontynuujesz korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

0